Privacy en Cookie Policy

1. Algemeen

Deze privacy en cookie policy (hierna: “Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die BeeSecure B.V. (hierna: “BeeSecure”, “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.weesveilig.nl (“Website”) verwerkt. Wanneer u onze Website bezoekt, gebruikt maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, gaat u akkoord met de onderstaande Policy. Deze Policy is ook te raadplegen, te downloaden en te printen via onze Website. 

Wij respecteren uw privacy. De Persoonsgegevens die wij over u verwerken (“Persoonsgegevens”) worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Policy aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.  

BeeSecure is gevestigd aan de Ketelweg 33 A, 3356LD te Papendrecht, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24364222. Vragen over deze Policy kunnen worden gesteld via info@weesveilig.nl.

 

2. De verwerking van Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer(s), E-mailadres);
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kopie legitimatie;
 • Kopie bankpas;
 • Installatiegegevens;
 • Orders;
 • Contracten;
 • Werkbonnen van geplande en reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze Website. Wij bewaren uw Persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

 

3. Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor u ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. 

Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien u daarvoor toestemming hebt verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger die deze Policy heeft gelezen.

 

4. Hoe wij informatie verzamelen

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader van de vraag naar een product en/of dienst van BeeSecure aan ons verstrekt, zoals wanneer u ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan u gebruik maakt. Tevens kunnen wij op uw verzoek Persoonsgegevens van u verkrijgen van derden.  

 

5. Doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden om de werking van het betreffende beveiligingssysteem te kunnen garanderen;
 • Om, in geval u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven, u (elektronische) commerciële boodschappen (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen; 
 • Om, in geval u een order hebt geplaatst, ervoor zorg te dragen dat u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen;
 • Om contact met u te ondernemen in het kader van een door u geplaatste order of opgevraagde informatie;
 • Om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. 

 

6. Derden 

Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering en/of de levering van installatie-, onderhouds- en/of servicewerkzaamheden. Deze derden dienen in dit kader uw NAWTE-gegevens te verwerken, alsmede uw installatie- en/of meldkamergegevens en/of klantnummer, om de installatie-, onderhouds- en/of servicewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze derden doen dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Wij hebben dan ook de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Policy worden verwerkt. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Wij kunnen tevens externe vertegenwoordigers inschakelen die Persoonsgegevens verwerken en vervolgens aan ons verstrekken, in het kader van het (potentieel) aangaan van overeenkomsten tussen u en BeeSecure. Deze externe vertegenwoordigers verwerken deze Persoonsgegevens voor eigen doeleinden en stellen zelf de middelen hiertoe vast. 

 

7. Beveiliging 

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. De Persoonsgegevens, of andere informatie die door jou aan ons worden verstrekt, zullen niet worden doorgegeven en/of opgeslagen worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

8. Links naar websites van anderen

Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

9. Bewaartermijnen

BeeSecure bewaart uw Persoonsgegevens of andere data die u aan ons verstrekt niet langer dan vijf jaar, of zolang dat noodzakelijk is op grond van de (wettelijke) bewaartermijnen en –plichten. Na het verstrijken van de (wettelijke) bewaartermijnen en –plichten, zal BeeSecure alle Persoonsgegevens vernietigen, dan wel anonimiseren. 

 

10. Inzage, correctie en verwijdering

Je kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@weesveilig.nl

 

11. Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en getallen dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat wanneer u onze Website bezoekt. 

Hoe werken cookies?

Cookies worden ingezet om bijvoorbeeld informatie over uw surfgedrag op te slaan of om bepaalde door u gekozen instellingen te onthouden. Wanneer de website nogmaals bezocht wordt, wordt uw bezoek herkend. Hierdoor kan de Website zich automatisch aanpassen aan de door u eerder gekozen instellingen en voorkeuren. De informatie over uw surfgedrag op de Website kan vervolgens door BeeSecure geanalyseerd worden om hierdoor de Website verder te kunnen optimaliseren.

Wat voor cookies worden er geplaatst?

BeeSecure kan de volgende cookies plaatsen: 

 • Essentiële en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijke cookies en zorgen ervoor dat u de website kan bezoeken, bepaalde verzoeken kunt doen en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de website. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig. 
 • Analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om uw website ervaring en onze diensten te kunnen verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig, omdat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd wordt. Daarnaast hebben wij een verwerkersovereenkomst met beide aanbieders gesloten. In het kader van Google Analytics wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten en worden er geen gegevens met Google gedeeld voor advertentiedoeleinden. 

Via de instellingen van uw browser kunt u tevens aangegeven welk soort cookies wel of niet opgeslagen mogen worden. 

 

12. Wijzigingen

Deze Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze Policy te raadplegen.

 

13. Klachten

Wanneer u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. U kunt uw klacht per e-mail toesturen naar info@weesveilig.nl 

Wij streven er naar uw klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Mocht de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan u verwachtingen voldoen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’). De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. 

 

14. Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze Policy, dan kunt u ons contacten via info@weesveilig.nl 

 

Hé! Je vergeet iets!Je bent vergeten een GRATIS adviesgesprek aan te vragen.